Na planeti im nema premca!

0

Da ni­je te­ni­ser, No­vak Đo­ko­vić bi ve­ro­vat­no bio fud­baler. I to naj­vi­še svet­ske kla­se! Ona­kva teh­ni­ka, pre­gled igre, smi­sao za stra­te­gi­ju osvajanja svet­skog vr­ha ali i tak­ti­ku po­be­đi­va­nja na tur­ni­ri­ma,
fe­no­me­nal­ni pre­la­zi iz od­bra­ne u na­pad – sve te vr­li­ne ko­je srp­ski šam­pi­on de­mon­stri­ra s re­ke­tom si­gur­no bi ga svr­sta­le i u naj­u­ži vrh lop­ta­nja. Ve­ro­vat­no bi No­le bio vo­đa ti­ma ka­li­bra jed­nog Zinedina Zi­da­na, Gu­li­ta, Pirla, Ća­vi­ja ili To­ti­ja, fe­no­me­nal­na "de­set­ka" od ko­je sve po­či­nje. Ali, to je ma­šta, ne­što što ni­ka­da ne­će­mo bi­ti u sta­nju da pro­ve­ri­mo i do­ži­vi­mo. Ono što se mo­že, ima­će pri­li­ke da pročitaju či­ta­o­ci "Sportskog žurnala" i "Vesti": Đo­ko­vi­ćev ukus kao fud­bal­skog sla­do­ku­sca, zašto ne i stručnjaka? Bar mi Srbi smo poznati po tome da smo svi fudbalski selektori.
Po­znat kao ve­li­ki za­lju­blje­nik u naj­po­pu­lar­ni­ji glo­bal­ni sport, No­vak če­sto go­stu­je na fud­bal­skim utak­mi­ca­ma. Na­rav­no, ka­d mu te­ni­ske oba­ve­ze to do­zvo­le. Za nje­ga ne­ma taj­ni u sve­tu bu­bama­re, a to je naj­bo­lje sa­da po­ka­zao.
– Baš sam se obradovao po­zi­vu da sa­sta­vim ide­a­lan tim do­ma­ćih i svet­skih igra­ča. Bi­rao sam ih sa­mo kao lju­bi­telj fud­ba­la, a ve­ru­jem da bi is­ku­sni znal­ci mo­gli mo­žda da sa­sta­ve još bo­lju kom­bi­na­ci­ju – skrom­no, kao i uvek, is­ta­kao je Đo­ko­vić. – Što se ti­če sa­sta­va svet­skog ti­ma, mi­slim da od ovih ime­na ne­ma bo­ljih.
No­le je svo­jim iza­bra­ni­ci­ma, od ko­jih se oče­ku­je da zabli­sta­ju i na pred­sto­je­ćem Svet­skom pr­ven­stvu u Bra­zi­lu, do­dao još ne­ko­li­ko. Re­zer­va No­je­ru je Čeh iz Čel­zi­ja, u od­bra­ni bi mo­glo da ima me­sta i za Vi­di­ća (Man­če­ster Junajted) i La­ma (Ba­jern), sa klu­pe šan­su u ve­znom re­du vre­ba­ju Bejl (Re­al Madrid), Ja­ja Tu­re (Man­če­ster Siti), Ro­ben (Ba­jern) i Ma­tić (Čel­zi), dok su kandidati za špic Di­je­go Ko­sta (Atle­ti­ko Madrid), Agu­e­ro (Man­če­ster Siti) i Man­džu­kić (Ba­jern).
Ka­d je u pi­ta­nju naj­bo­lji srp­ski tim, Đoković je dao i ne­ko­li­ko obra­zlo­že­nja:
– Stoj­ko­vić je po me­ni od­li­čan čuvar mreže, vi­si­nom po­kri­va ve­ći deo go­la, ima od­lič­ne re­ak­ci­je i an­ti­ci­pa­ci­ju. Od­bra­na nam je ne sa­mo po vred­no­sti, već i po kva­li­te­tu jed­na od naj­bo­ljih na sve­tu. Lič­no bih vo­leo da se Vi­dić vra­ti u re­pre­zen­ta­ci­ju ka­ko bi­smo ima­li kom­ple­ti­ran od­bram­be­ni zid. Na­dam se da će se to i de­si­ti.
Za raz­li­ku od zad­nje li­ni­je ko­ju je po­sve­tio is­ku­snim igra­či­ma, u sre­di­ni i na­pa­du pred­nost ima­ju mla­di.
– Ma­ti­ća i Lja­ji­ća do­ži­vlja­vam kao kre­a­to­re igre, a Mar­ko­vić i To­šić su br­zi i ta­len­to­va­ni, i mo­gu la­ko sa bo­ko­va da se pro­bi­ju na­pred. U sa­mom špicu na­pa­du su per­spek­tiv­ni i hra­bri Mi­tro­vić i Đu­ri­čić, za ko­je imam sve kom­pli­men­te. Mi­slim da će oni tek ima­ti šta da po­ka­žu u na­red­nim go­di­na­ma – is­ti­če No­le.
U ka­da je naš tim u pi­ta­nju, Đo­ko­vić je do­dao ne­ko­li­ko igrača.
Br­kić bi mo­gao me­đu sta­ti­ve, Na­sta­sić u od­bra­nu, Su­lej­ma­ni, La­zo­vić i Ta­dić u ve­zni red, a Mr­đa i Đor­đe­vić u na­pad.
Jed­no je si­gur­no, ova­kva srpska fudbalska re­pre­zen­ta­ci­ja imala bi ogrom­ne šan­se da se pla­si­ra na sle­de­će Pr­ven­stvo Evro­pe!

 

SVET­SKI TIM

No­jer (Ba­jern)
Iva­no­vić (Čel­zi)
Ti­ja­go Sil­va (PSŽ)
Ra­mos (Re­al)
Ala­ba (Ba­jern)
Nej­mar (Bar­se­lo­na)
Ro­nal­do (Re­al)
Mo­drić (Re­al)
Me­si (Bar­se­lo­na)
Ibra­hi­mo­vić (PSŽ)
Fal­kao (Mo­na­ko)

SRP­SKI TIM

Stoj­ko­vić (Er­go­te­lis)
Iva­no­vić (Čel­zi)
Vi­dić (Man­če­ster J)
Su­bo­tić (Dort­mund)
Ko­la­rov (Man­če­ster S)
Mar­ko­vić (Ben­fi­ka)
Lja­jić (Ro­ma)
Ma­tić (Čel­zi)
To­šić (CSKA)
Mi­tro­vić (An­der­leht)
Đu­ri­čić (Ben­fi­ka)

Milan omiljen

U mnoštvu svetskih fudbalskih veličina čije dresove je dobijao ističe se "roso-nero". Đoković je zaljubljenik u Milano, više puta je bio gost na San Siru, a ni sedmostruki šampion Evrope nikada ne krije koliko je oduševljen što među navijačima ima jednog od najvećih tenisera svih vremena.

 

Na terenu
sa Zikom
i Bebetom

Kolika je Novakova ljubav prema fudbalu, uverili su se i u zemlji u kojoj ovaj sport obožavaju – Brazilu. U jesen 2012, Đoković je odigrao egzibicioni meč sa Gustavom Kirtenom u Riju, a onda se sa šljake preselio na travu i podelio teren sa slavnim "kariokama" – Zikom i Bebetom.
– Utakmica sa brazilskim legendama je za mene neverovatno iskustvo i mislim da sam solidno odigrao. Postigao sam gol i imao dve dobre asistencije – zadovoljno je komentarisao Novak rezultat 3:3.

 

Levonogi majstor

Ono što je veoma interesantno u Novakovoj fudbalskoj veštini jeste to da je njemu leva noga kvalitetnija. Pravi kuriozitet – do skoro najbolji teniser sveta reket drži desnom rukom, a loptu šutira levom. To se najbolje videlo na utakmici u sklopu humanitarne revije "Bitka za bebe".
Tada je Novak i centrirao, i šutirao, i driblao – levom nogom.
– Desnoruk i levononog – nasmejao se Nole. – Zaista mi je leva noga bolja.

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here