pixabay.com
Foto: Ilustracija

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti i načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva na kome su detaljno radili Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija stupa na snagu 1. jula 2019. godine.

U cilju olakšanja i unapređenja poslovnog ambijenta za rad fizičkih lica pružaoca ugostiteljskih usluga smeštaja od 1. jula ta fizička lica plaćaće paušalni porez i boravišnu taksu, takođe Zakon o ugostiteljstvu im je omogućio da posluju bez posrednika. Do ovih izmena bili su uslovljeni da rade preko posrednika kao što su su turističke organizacije, turističke agencije, privredni subjekti ili druga pravna lica. Naravno, ukoliko žele, mogu i dalje nastaviti raditi preko posrednika.

Kada je u pitanju paušalno plaćanje poreza, poresku osnovicu za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade (podatak je javan i svake godine ga objavljuje Republički zavod za statistiku i za 2018. godinu iznosi 68.629 dinara) po zaposlenom u Republici Srbiji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem individualnih ležaja (iz Rešenja o kategorizaciji) i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta. Na tako obračunat prihod (poresku osnovicu) po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu primenjuje se poreska stopa od 20%.

Koeficijent prema kategoriji turističkog mesta za utvrđivanje oporezivog prihoda iznosi za:

I kategoriju turističkog mesta        – 5,00;
II kategoriju turističkog mesta       – 4,25;
III kategoriju turističkog mesta      – 3,50;
IV kategoriju turističkog mesta      – 2,50.

Ako se objekti ne nalaze u granicama turističkog mesta, za utvrđivanje oporezivog prihoda koeficijent iznosi 2,00. Podaci o kategorisanim turističkim mestima objavljuju se na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Primenivši navedena elemente za utvrđivanje poreza, iznos poreza za period jul – decembar 2019. godine po jednom individualnom ležaju u zavisnosti od kategorije turističkog mesta iznosi:

I kategorije           – 1.715,73
II kategorije          – 1.458,37
III kategorije        – 1.201,01
IV kategorije         – 857,86
u nekategorisanom turističkom mestu – 686,29
(cene u dinarima)

Poreska obaveza  za 2019. godinu utvrđuje se za period od šest meseci s obzirom na to da se odredbe Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na prihode od ugostiteljskih usluga primenjuju od 1. jula ove godine.

Osnovna ideja je da od prihoda od jednog ili eventualno dva izdavanja ugostitelj plati godišnji iznos poreza (koji će se plaćati kvartalno), a da preostale dane u godini radi za sebe, u skladu sa zakonom. Takođe  svako izdavanje smeštaja u periodu kraćem od 30 dana smatra se pružanjem ugostiteljske usluge, a 30 individualnih ležaja je maksimalan broj za izdavanje kada su u pitanju fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.

Boravišna taksa

Prema Uredbi o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja, fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva plaćaće paušalno boravišnu taksu u utvrđenom godišnjem iznosu i u određenim rokovima.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here