U operaciji “Strela” koja je otpočela u tri časa ujutro iz pravca Tropoje (Albanija), započet je masivni artiljerijski napad po rejonu košare Morina da bi glavnina snaga agresora bila usmerena na pomoćnom pravcu Tropoja – selo Geraj – Košare. Cilj agresora bio je da se probije odbrana oko Dečana, Đakovice i na severnim padinama planine Paštrik do Vrbnice.

Tokom odbrane Košara poginulo je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije: 21 starešina (šest oficira, 15 podoficira) i 87 vojnika (24 dobrovoljca), a ranjen je 331 pripadnik VJ. Najteže gubitke, Vojska je doživela 11. maja tokom dejstva NATO avijacije kada je poginulo 17, a ranjeno 74 pripadnika VJ…

Opširnije čitajte u sutrašnjem izdanju “Vesti”.